Σε αυτές τις σελίδες μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένο το υλικό που μπορείτε να κατεβάσετε απο την ιστοσελίδα μας, καθώς επίσης Wallpapers, Screensavers κ.α. για να εμπλουτίσετε τον υπολογιστή σας.

  DownloadsΣύνδεσμοι
 άθληση - κοινωνική παρέμβαση - πολιτιστική έκφραση
DOWNLOADS - Καταστατικό του Σ.Α.Ν.  

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ»
Σ. Α. Ν.

Kατεβάστε τo καταστατικό (151 Kbyte) Κατευάστε το καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΑΡΘΡΟ 1o

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ


Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικά ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. Κατηγορίες ανδρών, νέων, παίδων, γυναικών, νεανίδων, κορασίδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
Έδρα του Σωματείου είναι η πόλη Αθήνα, οδός Βερανζέρου 15
Τ.Κ. 106 77 Τηλ.3306716-8 Fax.3300122

ΑΡΘΡΟ 3o
ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ

Σκοπός του Σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών ατόμων με ειδικές ανάγκες μεταξύ όλων των κατηγοριών των Α.Μ.Ε.Α. όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων δια της διάδοσης του αθλητισμού. Η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, η προσπάθεια δημιουργίας αθλητικών χώρων για Α.Μ.Ε.Α. καθώς και η συνένωση όλων των κατηγοριών αθλητών ΑΜΕΑ σύμφωνα με τα πρότυπα της IPC (INTERNATIONAL PARAOLYMPIC COMMITTEE).
Σε ότι αφορά την ιδιαιτερότητα των Νεφροπαθών υπό Αιμοκάθαρση με Τεχνητό Νεφρό, με Περιτοναϊκή Κάθαρση και υπό μεταμόσχευση Νεφρού.
Σκοπός είναι:
α) Η καλλιέργεια, η ανάπτυξη και προώθηση αθλητικής δραστηριότητας μέσα από τον Αθλητισμό και την θεραπευτική γυμναστική. Να απολαμβάνουν οι Νεφροπαθείς την σωματική ευεξία και να προσβλέπουν στην ψυχική ισορροπία. Να ζούνε τη χαρά και τη συγκίνηση του αθλητισμού μέσα από την ιδιαιτερότητά τους. β) Η προβολή του μοναδικού επιπέδου ζωής που η μεταμόσχευση προσφέρει σαν τρόπος ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στην ιδέα της δωρεάς οργάνων ως μοναδικής δυνατότητας με την οποία εξασφαλίζεται η λυτρωτική μεταμόσχευση.
γ) Η Ίδρυση ειδικών αθλητικών κέντρων με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και στελέχωση με εξειδικευμένο αθλητιατρικό, ιατρικό νοσηλευτικό και άλλο βοηθητικό προσωπικό.
δ) Η ένταξη των Νεφροπαθών σε γενικότερα προγράμματα θεραπευτικής γυμναστικής και εργομετρικής υποστήριξης.
ε) Η νομοθετική κατοχύρωση του ειδικού αθλητισμού για ΑμΕΑ σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Σε οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμούς κοινής ωφέλειας και Συνδικαλιστικούς φορείς στους οποίους απασχολούνται οι Νεφροπαθείς.
Να καταδείξει μέσα από το θεσμό του Ειδικού Αθλητισμού για ΑμΕΑ την ευγενική άμιλλα και το ευ αγωνίζεσθαι, το γνήσιο αθλητικό ιδεώδες όπως το συνέλαβαν οι πρόγονοί μας και το καθιέρωσαν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
στ) Η παρέμβαση των Αθλούμενων Νεφροπαθών ΑμΕΑ στα κοινωνικά δρώμενα, μέσα από τις δραστηριότητες σαν μια κατ' εξοχήν πολιτιστική έκφραση και αλληλεγγύη προς τον πάσχοντα.
ζ) Η συμμετοχή του Σ.Α.Ν. σε πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και η ανάληψη πρωτοβουλιών για διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Η ανάπτυξη συνεργασίας με Σωματεία και παρεμφερείς οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, η συμμετοχή σε Ομοσπονδίες και η εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών του σε τοπικό περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Η ανάπτυξη τμημάτων ομαδικών και ατομικών αθλημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα των διεθνών οργανώσεων αθλητισμού.
η) Η συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες περιφερειακούς - πανελλήνιους και διεθνείς.
Η δημιουργία αθλητικού φορέα Νεφροπαθών και η καθιέρωση αθλητικής δραστηριότητας σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.

ΜΕΣΑ

Ο σκοπός του συλλόγου επιτυγχάνεται με την:
- Ίδρυση αγωνιστικών τμημάτων ανδρών νέων, παίδων, γυναικών, νεανίδων και κορασίδων για όλα τα αθλήματα σύμφωνα με τους κανονισμούς της IPC.
- Με την εξασφάλιση χώρων για άθληση.
- Με την προσπάθεια για ανάδειξη όσο το δυνατόν περισσότερων αθλητών ικανών να εκπροσωπούν στα ελληνικά και διεθνή στάδια τον αθλητισμό.
- Με την συμμετοχή του Συλλόγου σε αθλητικούς και άλλους αγώνες που οργανώνονται Συλλόγων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΑΡΘΡΟ 4o

ΜΕΛΗ
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά.

ΑΡΘΡΟ 5o
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


Τακτικά μέλη του Σωματείου είναι:
Όλοι οι αθλητές Νεφροπαθείς υπό Αιμοκάθαρση με Τεχνητό Νεφρό με Περιτοναϊκή Κάθαρση και με Μεταμόσχευση Νεφρού.
Μέλη του Σωματείου επίσης γίνονται αποδεκτά από το Δ.Σ. άτομα που έχουν υποστεί μεταμόσχευση άλλων οργάνων ( ήπαρ, καρδιά, πνευμόνων κ.λ.π.) και μυελού των οστών.
Όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν χαρακτηρισθεί έτσι με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του νόμου ανεξαρτήτου φύλλου και ηλικίας, και δεν είναι μέλη αθλητικού Σωματείου της ίδιας ιδιαιτερότητας (Νεφροπαθείς).
'Aτομα χωρίς καμία αναπηρία που αποδέχονται το παρών καταστατικό και θέλουν να βοηθήσουν υλικά και ηθικά την επίτευξη των καταστατικών στόχων και εφόσον έχουν από το νόμο τα απαραίτητα προσόντα.
Δικαίωμα να γίνουν μέλη έχουν και άτομα που είναι πολίτες άλλης χώρας και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό του σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό. Ο αριθμός των μελών αθλητικού σωματείου είναι απεριόριστος. Διατάξεις καταστατικών που περιορίζουν τον αριθμό των μελών είναι άκυρες.
2. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος αθλητικού σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
3. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως Τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως Τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
4. Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.
5. Η διαγραφή και η αποβολή μέλους αθλητικού σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου:
α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
β) όποιος έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί μα αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος,
γ) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση,
δ) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.Δ. 2725/99 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
2.Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
3.Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπει όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
4.Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
5.Κατ' εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.
6.Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν τον άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
7.Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 6o
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Το μέλος που δεν έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις για δύο (2) χρόνια και μετά από έγγραφη προειδοποίηση και νέα προθεσμία ενός (1) μηνός, εάν το μέλος αδιαφορήσει να εκπληρώσει τις παραπάνω ταμειακές του υποχρεώσεις, το Δ.Σ. μπορεί να προχωρήσει στη διαγραφή του. Το μέλος αυτό επανεγγράφεται αυτοδικαίως μόλις εκπληρώσει τις καθυστερούμενες συνδρομές του.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πειθαρχικό συμβούλιο είναι το όργανο το οποίο αξιολογεί και κρίνει τις εισηγήσεις εκ μέρους του Δ.Σ. ή άλλων μελών (τουλάχιστον 5) για ανάρμοστη απρεπή ή αντικαταστατική συμπεριφορά των αθλητών και των τακτικών μελών του Συλλόγου και αποφαίνεται για την διαγραφή τους.
Προστατεύει το ευ αγωνίζεσθαι, την ευγενή άμιλλα και τον συναγωνισμό σε όλες τις αθλητικές συναντήσεις. Ενεργεί αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εισηγήσεως.
Επιβάλει τις πιο κάτω ποινές στα τακτικά μέλη και στους αθλητές:
α) Απλή έγγραφη επίπλυξη
β) Επιβολή προστίμου
γ) Διαγραφή με αναστολή
δ) Προσωρινή διαγραφή μέχρι 6 μήνες
ε) Οριστική διαγραφή
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη, 3 του Διοικητικού Συμβουλίου και 2 μέλη ελεγκτικής επιτροπής.
Συγκροτείται σε Σώμα την ίδια ημερομηνία και με την ίδια διαδικασία που συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται 2 αναπληρωματικά μέλη 1 από το Δ.Σ. και 1 από την Ε.Ε.
Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου προσβάλονται στα όργανα της Αθλητικής Δικαιοσύνης.

ΑΡΘΡΟ 7o
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές και λοιπές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, έχουν το δικαίωμα:Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος με την ψήφο τους στη λήψη των αποφάσεων. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. σαν παρατηρητές και να παρεμβαίνουν κατά τη συνεδρίαση.Να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ. για όλα τα θέματα της δραστηριότητας τους και να αποφασίζουν για τα συγκεκριμένα θέματα, που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη κάθε Γενικής Συνέλευσης, εκφράζοντας ελεύθερα τη γνώμη τους.Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου εφόσον είναι μέλη του Σωματείου πριν από ένα (1) μήνα τουλάχιστον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΑΡΘΡΟ 8o
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους ορίζονται από τα καταστατικά τους.
2. Το αθλητικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικά Βιβλίων και Στοιχείων
(π. δ. 186 / 1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.
3. Επιτρέπεται σε αθλητικό σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Επιτρέπεται σε αθλητικό σωματείο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικά Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
5. Απαγορεύεται η συστέγαση αθλητικού σωματείου και εμπορικής επιχείρησης. Αθλητικό σωματείο, το οποίο έχει συσταθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού ή εργασιακού χώρου και φέρει την επωνυμία τους, του δύναται να συστεγάζεται στην έδρα αυτών.
6. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.
7. Η οικεία αθλητική ομοσπονδία δύναται να περικόπτει η να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό σωματείο που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή της.
8. Το καταστατικό αθλητικού σωματείου απαιτείται να ορίζει τους συγκεκριμένους κλάδους άθλησης, στων οποίων την καλλιέργεια και την ανάπτυξη αυτό αποσκοπεί, καθώς και τη διαδικασία ίδρυσης νέων κλάδων άθλησης ή κατάργησης υφισταμένων.
9. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκ ποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων των σωματείων απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκ ποίηση τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσής του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
10. Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικού σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 9o
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου υποχρεούνται:1) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού και στις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 2) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν ελεύθερα την γνώμη τους και να σέβονται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας.3) Να προσφέρουν πρόθυμα τις τυχόν ειδικές γνώσεις τους, την πείρα τους και την προσωπική τους δραστηριότητα όταν τους ζητηθεί από το Δ.Σ. και της Γ.Σ. του Σωματείου.4) Κάθε μέλος του Σωματείου υποχρεούται να καταβάλει στο ταμείο του Σωματείου
α) Πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές με την εγγραφή του και
β) Δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για την ετήσια εισφορά του.Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να αυξάνεται ή να μειώνεται το ποσό της εγγραφής και εισφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΑΡΘΡΟ 10o


ΠΟΡΟΙΠόροι του Σωματείου είναι:α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των τακτικών μελών του.
β) Οι έκτακτες εισφορές των μελών του που καταβάλλονται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.
γ) Οι εισφορές των επίτιμων μελών του.
δ) Οι κρατικές και Δημόσιες επιχορηγήσεις.
ε) Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις, λαχειοφόρες αγορές και λοιπές παρόμοιες δραστηριότητες.
στ) Οι δωρεές και οι κληρονομιές.
ζ) Οι επιχορηγήσεις από τις αρμόδιες αθλητικές υπηρεσίες.
η) Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία και από χορηγίες από ιδιωτικούς φορείς.

ΑΡΘΡΟ 11o
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Το Σωματείο μπορεί να δημιουργήσει τμήματα στίβου, κολύμβησης, ποδοσφαίρου, mini soccer 5x5, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, χάντμπωλ, τένις, ξιφασκίας, τοξοβολίας, καταδύσεων, πινγκ-πονγκ, ορειβασίας, χορού, σκάκι, γκολφ, μπόουλιγκ, άρσης βαρών, ιππασίας, σκοποβολής, ιστιοπλοΐας, αθλοπαιδιών κ.λ.π. παίδων, νέων, ανδρών, κορασίδων, νεανίδων, γυναικών.
Το Δ.Σ. δέχεται την βοήθεια εξειδικευμένων αθλητικών παραγόντων πλην όμως την ευθύνη της λειτουργίας του αθλητικού τμήματος την έχει το Δ.Σ.
Το Σωματείο βοηθάει τις αθλητικές προσπάθειες των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σε Πανελλήνια κλίμακα εκπροσωπώντας τους έναντι του κράτους. Το Σωματείο με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τη δυνατότητα να συμπαραστέκεται και να βοηθά στην αντιμετώπιση των εξόδων της αθλητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Δεν δύναται το σωματείο σύμφωνα με την 3556/97 Υπουργική απόφαση άρθρο 2 παράγραφος 4 να διατηρεί λιγότερους από 15 αθλητές στη δύναμή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΑΡΘΡΟ 12o
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τα καταστατικά όργανα του Σωματείου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η ελεγκτική Επιτροπή
δ) Πειθαρχικό Συμβούλιο


ΑΡΘΡΟ 13o
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

α) Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο το πρώτο τετράμηνό του ημερολογιακού έτους, και έκτακτα όταν αποφασίζει το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει, με έγγραφη αίτηση του, το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακά εντάξει μελών. Οι αιτούντες τη σύγκληση έκτακτης γενικής Συνέλευσης πρέπει στην αίτησή τους να αναγράφουν και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει το Δ.Σ. να συγκαλεί τη Γ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες το αργότερο, από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
β) Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση πλην των ρητά αναφερομένων εις τα άλλα όργανα αυτού.
1) Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα του Σωματείου πλην του Πειθαρχικού Συμβουλίου για τις αποφάσεις του μόνο.
2) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.
3) Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και κρίνει για την απαλλαγή ή όχι το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
4) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
5) Αποφασίζει για όσα άλλα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης.
γ) Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, κατά την πρώτη Γ.Σ., αυτή επαναλαμβάνεται μετά από οκτώ (8) ημέρες, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση. Η δεύτερη Γ.Σ. είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για την τροποποίηση των διατάξεών του Καταστατικού ή την διάλυση του Σωματείου, όποτε εφαρμόζεται ότι προβλέπεται από την παράγραφο ζ του παρόντος.
δ) Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γ.Σ. είναι έγγραφη, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, αναγράφεται σε αυτήν η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνελεύσεως και τα προς συζήτηση θέματα και αποστέλλονται στα μέλη δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνελεύσεως.
ε) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας και με την προϋπόθεση ύπαρξης απαρτίας. Η ψήφος ασκείται προσωπικά. Αποκλείεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η ψηφοφορία γίνεται μυστική όταν αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και την Ε.Ε. έγκριση απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. και Ε.Ε. ή μέλους από ατομικά και προσωπικά γενικά ζητήματα. Με ονομαστική δε κλήση σε άλλα θέματα ή όπως αλλιώς κρίνει η Γ.Σ.
στ) Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος που ορίζεται από τα παρόντα στη συνέλευση μέλη κατά την έναρξη των εργασιών της. Κάθε Γ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο της. Το επόμενο κατά σειρά ψήφων μέλος εκτελεί χρέη γραμματέα.
ζ) Η Γ.Σ. αποφασίζει για την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού και για τη διάλύση του Σωματείου. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται για μεν την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης η παρουσία του ενός δεύτερου (1/2) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και για την απόφαση πλειοψηφία των τριών (3/4) των παρόντων μελών. Στην απόφαση για διάλυση, πρέπει να αναγράφονται οι λόγοι που την επέβαλαν, καθώς και ο τρόπος διάθεσης της περιουσίας του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να παύσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή να ανακαλέσει μέλη του και να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7o
ΑΡΘΡΟ 14o
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


α) Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα και με την 3556/97 Υπουργική απόφαση οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού Α.Μ.Ε.Α. και αποτελείται από :
Πρόεδρο - Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Γενικό Αρχηγό και δύο (2) εφόρους
α) Έφορος Ομαδικών Αθλημάτων και β) Έφορος Ατομικών Αθλημάτων και δύο μέληβ) Μέσα σε δέκα (10), το αργότερο, ημέρες από την εκλογή του από την Γ.Σ. συνέρχεται με φροντίδα και ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή Πρόεδρου, Αντιπρόεδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία, Γενικού Αρχηγού, και δύο (2) εφόρων α) Έφορο Ομαδικών Αθλημάτων και β) Έφορο Ατομικών Αθλημάτων.
Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ορίζεται σε τρεις (3) που αναπληρώνουν τα παραπάνω τακτικά μέλη όταν απουσιάζουν για δικαιολογημένη αιτία. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες τέσσερις (4) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει ή ψήφος του Προέδρου.γ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε ένα μήνα, μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα.
Έκτακτα συνεδριάζει το Δ.Σ. όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος κατά την κρίση του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν 4 τουλάχιστον μέλη του , τα οποί θα αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν.δ) Σε περίπτωση αποχώρησης ή αποχής αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) στη σειρά τακτικές συνεδριάσεις, μέλος του Δ.Σ. αντικαθίσταται, με απόφαση του Δ.Σ. από τον πρώτο αναπληρωματικό σύμβολο. Σε περίπτωση όμως δικαιολογημένης προσωρινής απουσίας πάνω από ένα (1) μήνα, αντικαθίσταται αυτό προσωρινά από αναπληρωμένο μέλος μέχρι την επάνοδο του μέλους που απουσιάζει, εφόσον κατά την κρίση το Δ.Σ. είναι απαραίτητη η συμπλήρωση αυτή. Η απουσία όμως δεν μπορεί να ξεπερνά σε καμία περίπτωση τους έξι μήνες.ε) Κενές θέσεις Συμβούλων, που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά δεν δέχονται και εφόσον ο αριθμός των μελών της Διοίκησης δεν ανέρχεται σε πέντε (5), συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση παραβάσεων, να παραπέμπει τις παραβάσεις στο πειθαρχικό Συμβούλιο.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του μπορεί να ορίζει επιτροπές από τα μέλη στις οποίες θα προεδρεύει κάποιο από το μέλη του Δ.Σ. 1. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια του ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
2. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
3. Με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

AΡΘΡΟ 16o
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Α)Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής πολιτικής, Φορολογικής ή άλλης Αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.
Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα του Σωματείου, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών, ασκεί δε και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή καθήκον που απορρέει από το Νόμο και το Καταστατικό.
Ενδιαφέρεται για την πιστή τήρηση του Καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών του Σωματείου. Προασπίζει τα συμφέροντα του Σωματείου και των μελών, καθώς και την περιουσία του Σωματείου και γενικά επιμελείται για την καλή λειτουργία και δραστηριότητα του Σωματείου, ακόμη δε και χωρίς απόφαση του Δ.Σ., εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντα του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, ένας που θα ορισθεί απ τα παρόντα μέλη.
Ο Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον απουσιάζοντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του.

Β) Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα:
Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ.
Διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου, τηρεί τα βιβλία, φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου, το Μητρώο των μελών και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου.
Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και συνυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, όλα τα έγγραφα του Σωματείου, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών. Καταρτίζει, μαζί με τον Πρόεδρο, την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ.

Γ) Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ταμία:
Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις του Σωματείου και κρατεί τα λογιστικά βιβλία και τις διπλότυπες αποδείξεις. Ενεργεί επίσης και τις πληρωμές, μετά από εντάλματα, τα οποία είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Ο ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του Δ.Σ. στο όνομα του Σωματείου, τα εισπραττόμενα χρήματα με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες, πραγματοποιεί αναλήψεις, μαζί με τον Πρόεδρο, από τις καταθέσεις ή και όλες τις καταθέσεις και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε λήγοντος έτους.
Ο Ταμίας συντάσσει καταστάσεις ταμειακής κίνησης, που τις υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα.
Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών των τακτικών μελών, και κάθε άλλη έκτακτα ή τακτική οικονομική παροχή προς το Σωματείο.
Ο Ταμίας, υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο, το ταμείο του Σωματείου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο.
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή απώλεια χρημάτων.
Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ., εκτός του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα που ορίζεται από το Δ.Σ.

Δ) Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γενικού Αρχηγού:
Ο Γενικός Αρχηγός φροντίζει για την εύρεση αγωνιστικών χώρων όπου θα διεξάγονται αθλητικές διοργανώσεις οποιασδήποτε κατηγορίας αθλημάτων, φροντίζει για την προμήθεια του απαραίτητου υλικού, για την άψογη συμπεριφορά των αθλούμενων στους αγωνιστικούς χώρους για την τακτική προπόνηση των αθλούμενων, για την εξεύρεση κατάλληλων προπονητών και συνεργάζεται μαζί τους για κάθε τεχνικό θέμα που αφορά τους αθλούμενους.
Ε) Αρμοδιότητες Εφόρων:
1. Φροντίζουν για την εύρεση αθλητικών χώρων και για την προμήθεια του απαραίτητου αθλητικού υλικού.
2. Ενημερώνονται και ενημερώνουν για τις ανάγκες και τις δραστηριότητες των αθλητών και των ομάδων.
3. Φροντίζουν για την ενημέρωση των αθλητών επί των κανονισμών των αθλημάτων κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου εκλέγεται τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή με Τριετή θητεία.
Η Ε.Ε. εκλέγεται κατά την ίδια ημέρα και κατά τις ίδιες διατυπώσεις που εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ. Η υποψηφιότητα του ίδιου μέλους και για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Ελεγκτική Επιτροπή αποκλείεται.
Στην Ε.Ε. δεν λαμβάνει μέρος μέλος συνδεόμενο με μέλος του Δ.Σ. με βαθμό συγγένειας κατ' ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και του τρίτου Βαθμού.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή της η Ε.Ε. συνέρχεται σε Σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, εκλέγεται Πρόεδρος εκείνος που θα ευνοηθεί από την κλήρωση. Ο επόμενος σε αριθμό ψήφων ορίζεται Γενικός Γραμματέας.
Η Ε.Ε. τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών. Δικαιούται να ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία και να επιβλέπει εάν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. την οποία και υποβάλει προς την Γ.Σ.
Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία τακτικά της μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προκειμένου να γίνουν εκλογές για εκλογή Δ.Σ. ή Ε.Ε. ή Γ.Σ. εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή, στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τις εκλογές, συντάσσει δε πρακτικά στα οποία φαίνονται αυτοί που ψήφισαν και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή εκδικάζει τελεσίδικα τις ενστάσεις που υποβάλλονται και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.
Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε τακτικό και ταμειακά εντάξει μέλος του Σωματείου. Μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. έχει δικαίωμα κάθε μέλος να εξοφλεί τις οφειλές του προς το Σωματείο.
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακά εντάξει μέλη, τα οποία υποβάλουν έγγραφη αίτηση πέντε (5) ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών, στην οποία αίτηση ορίζεται η επιθυμία τους να είναι υποψήφιοι, καθώς και το Όργανο για το οποίο επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.
Το σύστημα εκλογής είναι πλειοψηφικό. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων συμπεριλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. και για την Ε.Ε. κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά.
Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σταυρώνει μέχρι επτά (7) άτομα για το Δ.Σ. και τρία (3) για την Ε.Ε.
Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται σε φάκελο ο οποίος έχει θεωρηθεί προηγουμένως από την Εφορευτική Επιτροπή και έχει δοθεί στον ψηφοφόρο μαζί με το ψηφοδέλτιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο αθλητισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) είναι ένας ιδιαίτερος τομέας άθλησης, που τελεί υπό την προστασία του Κράτους.
2. Για την ανάπτυξη του αθλητισμού των Α.Μ.Ε.Α. ιδρύονται σωματεία και ομοσπονδίες, που αναγνωρίζονται ως αθλητικές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 28 του Ν.Δ.2725/99 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του Ν.Δ.2725/99, διέπονται από τις διατάξεις του τμήματος Α΄ του παρόντος νόμου.
3. Ειδικότερα, για να αναγνωρισθεί ως αθλητικό ένα σωματείο Α.Μ.Ε.Α., ο συνολικός αριθμός των αθλητών του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από δεκαπέντε (15). Αν το αθλητικό σωματείο διατηρεί τμήμα ομαδικού αθλήματος, ο αριθμός των αθλητών του πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών που απαιτούνται από τους κανονισμούς του αθλήματος για συμμετοχή σε αγώνες. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. του σωματείου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από εννέα (9).
4. Πρόσωπα με αναπηρίες μπορούν να ενταχθούν στη δύναμη αθλητών αθλητικού σωματείου Α.Μ.Ε.Α. Ο χαρακτηρισμός προσώπου με αναπηρία ως αθλητή ενός ή περισσότερων αθλημάτων γίνεται από ειδική επιτροπή, που συγκροτείται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.
5. Επιτρέπεται εξαιρετικώς σε άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι εν ενεργεία αθλητές:
α) να γίνονται μέλη των αθλητικών σωματείων τους και να εκλέγονται στη διοίκησή τους.
β) να αντιπροσωπεύουν το αθλητικό σωματείο τους τις γενικές συνελεύσεις αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας.
Δεν επιτρέπεται αθλητές να θέτουν υποψηφιότητα ή να εκλέγονται σε διοικητικά όργανα της ένωσης ή της ομοσπονδίας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή επιτροπή που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση στην οποία συμμετέχουν. Αθλητές που έχουν εκλεγεί στο Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας Α.Μ.Ε.Α. εκπίπτουν από μέλη της διοίκησης της από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και τη θέση τους καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος.
6. Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή Α.Μ.Ε.Α. επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο ειδικής άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος. Ειδικά για τη χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή Α.Μ.Ε.Α. απαιτείται πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες που ως αθλητές κατέκτησαν 1η έως 8η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες και 1η έως 3η θέση σε παγκόσμιους αγώνες επιτρέπεται να ασκούν το επάγγελμα του προπονητή, ύστερα από φοίτηση στην ειδική σχολή της παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν.Δ.2725/99.
7. Διαιτητές και κριτές σε αγώνες Α.Μ.Ε.Α. ορίζονται διαιτητές και κριτές του οικείου αθλήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας Α.Μ.Ε.Α..

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ή ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Το Σωματείο γίνεται μέλος Ενώσεως ή Ομοσπονδίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη μετά την απόφαση Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για την αποχώρηση από την Ένωση ή Ομοσπονδία, και σύμφωνα με την 3556/97 Υπουργική απόφαση.
Επίσης, το Σωματείο δύναται να γίνει μέλος Αθλητικών Οργανώσεων σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, πάλι με απόφαση του Δ.Σ. που πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη μετά την απόφαση Γενική Συνέλευση, να εκπροσωπείται από μέλη της εκλογής του εις το εξωτερικό και να έχει δικαίωμα ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1. Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθληση που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου απ' αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης, εφόσον το σωματείο:α) Είναι από τριετίας μέλος αθλητικής ένωσης ομοσπονδίας και κατά το διάστημα αυτό έχει συμμετάσχει σε αγώνες που διοργανώνονται από αυτές σύμφωνα με το καταστατικό τους και συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτό. Συνδρομή των προϋποθέσεων αποδεικνύεται με τη συνυποβολή σχετικής βεβαίωσης της οικείας ένωσης ομοσπονδίας.
β) Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων, με πρωτοβουλία, των οπίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωματεία.
γ) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα.
δ) Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.
ε) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμιμα βιβλία.

2. Εάν αθλητικό σωματείο καλλιεργεί άθλημα ή κλάδο άθλησης που δεν υπάγεται σε ειδικώς αναγνωρισμένη ομοσπονδία, η ειδική αθλητική αναγνώριση του σωματείου παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του Ν.Δ.2725/99.
3. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα, που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 6 του Ν.Δ.2725/99 ή δεν απασχολεί προπονητή, και στις λοιπές προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.
5. Όπου εφεξής στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο νοείται το σωματείο που έχει τη κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση.


ΑΡΘΡΟ 22ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών που παίρνεται με πλειοψηφία των τρίτων τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών και βρίσκεται σε απαρτία, αποτελούμενη από το ένα δεύτερο (1/2) των τακτικών μελών και ταμειακά εντάξει μελών.
Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του Σωματείου παραδίδεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και όπου αλλού ορίζει ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Το Σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Α.Κ. και του Ν.Δ. 2725/1999 περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Καθώς επίσης και σε κάθε άλλη διάταξη νόμου που αφορά την σωματική αγωγή και τους νόμους περί αθλητισμού.
Κάθε τι δε, που δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό και τον εσωτερικό Κανονισμό που τυχόν θα γίνει, ρυθμίζεται από τις διατάξεις των παραπάνω Νόμων.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο διατηρεί στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει κυκλικά γραμμένη την επωνυμία του Σωματείου ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ και στο μέσο έχει παράσταση δύο εγκάρσιες τομές νεφρών οι οποίες προς τα πάνω καταλήγουν σε αναμμένη δάδα με Ολυμπιακή φλόγα. Επίσης, αναγράφεται το έτος ιδρύσεως αυτού.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός συντάσσονται για χρονικό διάστημα ενός χρόνου και υποβάλλονται στη Γ.Σ. κάθε χρόνο για έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 26ο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 26 άρθρα μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε την 14-2-2000, θα ισχύσει από την εγγραφή του στα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα 14-2-2000


Ο Πρόεδρος

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Αργύρης

 

Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΣ Νίκος
    

 

 

Κορυφή της σελίδαςΚορυφή

       

Βερανζέρου 15, 10677 Αθήνα. Τηλέφωνο:210-33.06.716/8
2005 © Renal Patients Athletic Association. All Rights Reserved
aqua-animation